top of page

Інформація для авторів

Журнал “Східний світ” приймає статті українською, російською, англійською мовами, надіслані на адресу: Україна, 01001, Київ, вул. Грушевського, 4, Інститут сходознавства НАН України, редакція журналу “Східний світ”, e-mail: shidnyj.svit@gmail.com

Рукопис подається у вигляді документа MS Word із розширенням *.rtf або *.doc. Рукописи проходять анонімне рецензування і не повертаються.

До рукопису додається Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форму договору можна отримати в редакції журналу або на сайті журналу - ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

Рекомендується така схема представлення наукової статті в журналі:

Блок 1. УДК, заголовок, ПІБ автора (співавторів) (транслітерація), науковий ступінь, учене звання, назва, адреса організації, електронна пошта усіх або одного автора, анотація (270–300 слів), ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.

Блок 2. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), повний текст статті мовою оригіналу.

Блок 3. Список літератури з кириличними посиланнями.

Блок 4. Транслітерований список літератури (References).

Блок 5. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), анотація, ключові слова українською мовою.

Блок 6. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), анотація, ключові слов російською мовою.

Блок 7. ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, адресні дані автора, назва та адреса організаціі, де він працює, українською мовою.

Вимоги до анотації англійською мовою

Обсяг анотації – 270–300 слів.

Текст анотації повинен бути лаконічний, вільний від другорядної інформації, відрізнятися переконливістю формулювань.

Предмет, тема, мета роботи вказуються в тому випадку, якщо вони не ясні з заголовку статті.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або становлять інтерес з точки зору даної роботи.

Результати роботи описують гранично точно та інформативно. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що наводяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, “автор статті розглядає…”). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення, в анотації не наводяться.

Ключові слова / Keywords: за абеткою перелічуються основні терміни, раніше вжиті в анотації.

Схема подання відомостей до рецензії або хроніки в журналі

Блок 1. УДК, заголовок, ПІБ автора (співавторів) (транслітерація), науковий ступінь, учене звання, назва, адреса організації, електронна пошта усіх або одного автора, анотація (100 слів), ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.

Блок 2. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), повний текст рецензії або хроніки мовою оригіналу.

Блок 3. Список літератури з кириличними посиланнями та References (якщо в тексті є посилання).

Блок 4. ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, адресні дані автора, назва та адреса організаціі, де він працює, українською мовою.

Прохання до авторів, по можливості, обмежувати назву 250-ма символами з пробілами.

Вимоги до ілюстрацій

Усі графічні файли подаються окремо від текстового у відповідному форматі, наприклад *.jpg.

Вимоги до списку літератури

Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я автора, рік видання (без коми перед ним) і, в разі необхідності, сторінки: [Michalak-Pikulska 2002, 66]. Ініціали наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли в статті є посилання на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання на кілька праць, вони подаються в хронологічному порядку через крапку з комою. Якщо йде посилання на колективну монографію, енциклопедію, словник тощо, у квадратних дужках наводяться перші слова назви: [Manzil… 2013]. Текстові посилання подаються наприкінці статті, перед літературою.

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці статті під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через два інтервали. Назви цитованих праць оформляються за таким зразком:

Кримський А. Мусульманство та його будучність. Львів, 1904.

Калинина Т. М. Днепровско-Донской бассейн в представлениях арабо-персидских географов ІХ–Х вв. // Хазарский альманах. Т. 6. Киев – Харьков, 2007.

Пріцак О. Не-“дикі” половці // Східний світ, 1995, № 1.

Правила оформлення транслітерованого списку літератури (References)

Список літератури (References) подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від наявності у ньому англомовних джерел. Якщо в списку літератури мовою оригіналу є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в References.

Якщо список літератури не містить нелатиничних посилань, подається лише один список літератури – References.

Рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань у References (для посилань кирилицею та східними мовами):

 • ПІБ авторів (транслітерація);

 • назва статті (транслітерація)

 • назва джерела (транслітерація);

 • вихідні дані з позначеннями англійською мовою Пишемо англійською мовою повне місце видання, позначення томів, номерів, сторінок (видавництво залишаємо транслітерованим). Зазначаємо наприкінці речення мову видання, наприклад (In Russian).

Транслітерація

Транслітерація здійснюється за стандартом: BGN/PCGN (1965). Транслітерація посилань у списку літератури українською мовою здіснюється за адресою: http://www.translitteration.com/transliteration/en/ukrainian/bgn-pcgn/ Вставляєте кириличний тощо текст у віконце і натискаєте на кнопку «Конвертувати», потім копіюєте отриманий транслітерований текст.

Транслітерація посилань у списку літератури російською мовою здіснюється за адресою: http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/ (вставляєте текст російською мовою у віконце і натискаєте на кнопку «To Latin script», потім копіюєте отриманий транслітерований текст).

За потреби транслітерувати текст з якоїсь іншої мови, див. також: https://www.gov.uk/government/publications/romanisation-systems (де можна отримати інформацію про транслітерацію тієї чи іншої мови за стандартом: BGN/PCGN) і шукаєте відповідний конвертор і перекладач тексту з обраної мови у латиницю за стандартом: BGN/PCGN.

References для нашого видання оформлюється за Гарвардським стилем

(BSI  – British Standards Institution)

Використовуються матеріалу сайту: http://www.nbuv.gov.ua/node/868

Список в алфавітному порядку.

Загальна схема.

 • Прізвище, ініціали

 • (Рік видання)

 • Назва

 • Видавець, місце видання, журнал і т.д.

 • Точні посилання.

Під час оформлення посилань романським алфавітом (References) слід уникати омогліфів, тобто змішування літер кирилиці і латинки. Отже звертайте увагу на наступні літери: А О С Е Н Т Р І М В Х

Наприклад:

•         NAUKOVETS – латинка

•         NАUКОVЕТS – змішані літери

червоні – кирилиця, чорні – латинка

•         N U  V  S– так це слово “прочитає” програма-робот!

Це призведе до некоректного розпізнавання та індексування авторів, статей тощо. Отже, необхідно перемикати клавіатуру.

Порядок розміщення посилань

Список посилань розташовується в алфавітному порядку за прізвищем автора. Якщо є більше ніж одного посилання у списку одного і того ж автора, слід розташувати їх у хронологічному порядку публікації. Якщо у автора більше однієї публікації у списку в один рік, то необхідно використовувати 2000a, 2000b тощо.

 • два автори, відокремлюються "and" і без коми;

 • декілька авторів, розділяються комами, але останнє прізвище повинне бути зв’язано "and" і без коми.

Приклад

Richardson A. (1988)

Richardson A. (1989a)

Richardson A. (1989b)

Richardson A. and Brown B. (1988)

Richardson A. and Smith S. (1986)

Richardson A., Brown B. and Smith S. (1983)

Ingram T. N., Schwepker C. H. and Hutson D. (1992)

Ingram T. N., Laforge R. W., Schwepker C. H. Jr, Avila R. A. and Williams M. R. (1997)

Цитування різних типів джерел

Книги

 • Прізвище, ініціали

 • (Рік видання)

 • Назва

 • Видання

 • Видавець

 • Місце видання

Приклад

Abbott A. (1988), System of Professions : An Essay on the Division of Expert Labor, University of Chicago Press, Chicago, IL.

Patton M. Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA.

Глава з книги з редактором

 • Прізвище, ініціали

 • ( Рік видання )

 • "Назва розділу"

 • в редакторі прізвище, ініціали (Ed. )

 • Назва книги

 • Видання

 • Видавець

 • Місце видання

 • Номери сторінок

Приклад

Bourdieu P. (1977), "The forms of capital", in Richardson, JG (Ed. ), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, NY, pp. 311-56.

Перекладні роботи

 • Прізвище, ініціали

 • (Рік видання)

 • Назва книги

 • Видання

 • Перекладач прізвище, ініціали

 • Видавець

 • Місце видання .

Приклад

Bourdieu P. (1977), Outline of a Theory of Practice, translated by Nice, R., Cambridge University Press, Cambridge.

Журнальні статті

 • Прізвище, ініціали

 • (Рік видання )

 • "Назва статті"

 • Назва журналу

 • Том номер, випуск номер (якщо він існує)

 • Номери сторінок статті.

Приклад

Baron R.M. and Kenny, D.A. (1986), "The moderator - mediator variable distinction in social psychological research", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 1173-82.

Guthrie J. and Parker, L. (1997), "Editorial : Celebration, reflection and a future : a decade of AAAJ", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 10 No.1, pp. 3-8.

Електронні джерела

Джерела, які існують лише в електронному вигляді, а не  джерела, з якими ви можете ознайомитися не тільки в електронному вигляді, але й в друкованому вигляді, наприклад, стаття із журналу Emeraldjournal доступна через Інтернет.

 • Назва

 • (Рік видання)

 • "Назва статті"

 • за адресою : повний URL

 • (accessed дата)

 • Для останніх двох елементів, будь ласка, постарайтеся запам'ятати такі умовні позначення:

 • Даючи URL, "http://" має бути включено, тільки якщо адреса не містить "WWW"

 • (Станом на дату) має важливе значення через відсутність сталості Інтернет -сайтів.

Приклад

Better Business Bureau (2001), "Third - party assurance boosts online purchasing", available at : http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp (accessed 7 January 2002).

Hummingbird (2002), Hummingbird corporate website, available at : www.hummingbird.com (accessed 2 January 2002).

Leeds Metropolitan University (2002), "Business Start -Up @ Leeds Met", available at : www.lmu.ac.uk/city/bus_startup.htm

Pitkow J. and Kehoel, C. (1997), "GVU's WWW user surveys", available at : www.gvu.gatech.edu

Ballantyne D. (2000), "Dialogue and knowledge generation : two sides of the same coin in relationship marketing", paper presented at the 2nd WWW Conference on Relationship Marketing, November 1999 - February 2000, Monash University and MCB University Press, available at : www.mcb.co.uk/services/conferen/nov99/rm/paper3.html

Посилання на електронний журнал :

 • Прізвище, ініціали

 • ( Рік видання )

 • "Назва статті"

 • Журнал Назва

 • Том №, випуск номер

 • Сторінка статті номера

 • В наявності в : URL

 • (Станом на сьогоднішній день)

Приклад

Swaminathan V., Lepkoswka - White E. and Rao B. P. (1999), "Browsers or buyers in cyberspace ? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange", Journal of Computer - Mediated Communication, Vol. 5 No. 2, available at: www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/

Матеріали конференції

Приклад

Lodi E., Veseley M. and Vigen J. (2000), "Link managers for grey literature", New Frontiers in Grey Literature, Proceedings of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October 4-5, 1999, GreyNet, Amsterdam, pp. 116-34.

Naude P. and Holland C. (1998), "Marketing in the information domain", in Halinen - Kaila A. and Nummela N. (Eds ), Interaction, Relationships and Networks : Visions for the Future, Proceedings of the 14th Annual IMP Conference, pp. 245-62.

Основні правила:

Якщо у списку більш ніж одне посилання одного і того ж автора, то вони сортуються за датами.

У публікації, будь то книга або журнал, назва завжди виділяється курсивом.

Витяги з публікацій, тобто глави з книг, журнальних статей, завжди наводяться в "лапках", починаючи з першого слова.

Назва видавництва наводиться перед місцем видання (як це було б в адресі). Скорочення штатів США пишуться з великої літери.

Електронні посилання оформлюються також як їх друковані аналоги, потім наводиться  "available at" і URL-адреса. В URL-адресі слід зберегти "http://", якщо адреса не включає www. Крім того, наводиться дата останнього доступу (accessed ...).

Для розділення елементів запису використовуються коми.

Контакти:
 
Адреса:
01001, Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 226
 
Тел.:
+38(044)2787652 (головний редактор),
+38(044)2799971 (редакція)
 
Email:
 
bottom of page